Tutaj jesteś: Strona główna Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Ważnośę‡ Polityki Prywatności

Serwis locavi.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Każdego użytkownika serwisu obowię…zuje aktualna Polityka Prywatności znajduję…ca się™ na stronie http://locavi.pl/informacje/polityka-prywatnosci . Jeśli nie zgadzasz się™ z Polityka Prywatności, proszę™ nie odwiedzaj tego serwisu.

Dane Osobowe

Chronimy Twoje dane zgodnie w obowię…zuję…cymi normami bezpieczeństwa i zachowania poufności.
Serwis locavi.pl nie udostę™pnia danych osobowych swoich użytkowników osobom trzecim. Okoliczności stanowię…ce odstę™pstwo od tej reguły zostały opisane szczegółowo w regulaminie.
Podczas rejestracji w serwisie locavi.pl bę™dziesz poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Dane, o które bę™dziesz proszony, to imię™, nazwisko, adres zamieszkania, adres email oraz numer PESEL.
W zakładce Ustawienia/ Moje konto , możesz uzupełnię‡ lub uaktualnię‡ podane przez Ciebie dane osobowe.
Dostę™p do danych Do danych osobowych zbieranych od użytkowników serwisu locavi.pl maję… bezpośredni dostę™p jedynie uprawnieni pracownicy i osoby zajmuję…ce się™ obsługę… serwisu. Zobowię…zani oni sę… do zachowania tych danych w tajemnicy i uniemożliwienia dostę™pu do nich osobom niepowołanym.

Obowię…zki użytkownika

Z naszej strony staramy się™ zapewnię‡ możliwie najwię™ksze bezpieczeństwo przechowywanych przez nas danych. Oczekujemy jednak Twojej pomocy. Pamię™taj, aby przechowywaę‡ swoje hasło w bezpiecznym miejscu i nie udostę™pniaę‡ go osobom trzecim.

Jeśli dzielisz swój komputer z innymi osobami (np. w biurze), nie zapominaj o wylogowaniu się™ po zakończeniu korzystania z serwisu locavi.pl. W ten sposób nikt inny nie uzyska dostę™pu do Twoich danych.

Wiadomości wysyłane na adres e-mail

Serwis locavi.pl zobowię…zuje się™ nie wysyłaę‡ do użytkowników wiadomości nie zwię…zanych z aktywnościę… użytkownika w serwisie. W szczególności serwis locavi.pl nie bę™dzie wysyłał wiadomości o charakterze komercyjnym i reklamowym. Serwis zastrzega sobie prawo do informowania użytkowników o nowościach w serwisie, jednak informacje te bę™dę… rozsyłane sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane przez użytkowników, przy okazji tworzenia swojej strony sę… dostę™pne dla wszystkich korzystaję…cych i odwiedzaję…cych stronę™ danego użytkownika. Serwis locavi.pl nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystaję… do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegaję… Polityce Prywatności.

Udostę™pnianie danych osobowych innym użytkownikom

Serwis locavi.pl może udostę™pnię‡ dane kontaktowe innym użytkownikom tylko gdy stanowię… oni stronę™ w transakcji. Dane kontaktowe oferuję…cego udostę™pniane sę… wybranym wynajmuję…cym, a dane wynajmuję…cego udostę™pniane sę… oferuję…cemu. Do danych kontaktowych zalicza się™ imię™ i nazwisko, adres zamieszkania (w przypadku firm adres kontaktowy), adres e-mail oraz numery telefonów.

Wykorzystanie plików cookies (ciasteczek)

Niektóre obszary serwisu locavi.pl mogę… wykorzystywaę‡ cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika identyfikuję…ce go w sposób potrzebny do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Cookies sę… nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Wykorzystywanie cookies jest w tej chwili standardem w Internecie. Spotkasz się™ z nimi w wię™kszości serwisów internetowych.

Rola locavi.pl

Stworzyliśmy serwis locavi.pl, aby pomóc użytkownikom znaleźę‡ Oferuję…cego lub Wynajmuję…cego i skontaktowaę‡ ich ze sobę…. System jest jedynie narzę™dziem ułatwiaję…cym odnalezienie i skontaktowanie Oferuję…cych i Wynajmuję…cych zarejestrowanych w serwisie. Nie bierzemy odpowiedzialności za roszczenia finansowe i nieporozumienia powstałe mię™dzy stronami w wyniku nieudanej współpracy. Jednak w przypadku dochodzenia roszczeń mię™dzy oferuję…cym a wynajmuję…cym drogę… prawnę…, serwis locavi.pl zastrzega sobie prawo do podania pełnych danych osobowych, oraz danych typu adres IP uprawnionym organom państwowym.