Tutaj jesteś: Strona główna Regulamin

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin jest dokumentem, który określa zasady korzystania z serwisu locavi.pl. Do interpretacji postanowień tego regulaminu stosuje się™ prawo polskie. Regulamin może zostaę‡ zmieniony. Warunki wprowadzania jakichkolwiek zmian w regulaminie zostanę… omówione w dalszej czꙶci dokumentu.

§ 1. DEFINICJE

Oferta wynajmu – oferta wystawiona na stronie locavi.pl.

locavi.pl – serwis internetowy, który znajduje się™ pod adresem: http://www.locavi.pl. Serwis umożliwia oferowanie przedmiotów do wynajmu i wynajmowania przez Internet.

Oferuję…cy – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie ma osobowości prawnej, ale po zarejestrowaniu się™ w locavi.pl ma możliwośę‡ wystawiania swoich ofert, stworzenia strony o sobie/swojej firmie i korzystania z wszystkich dodatkowych funkcji systemu.

Wynajmuję…cy – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie ma osobowości prawnej, ale po zarejestrowaniu się™ w locavi.pl ma możliwośę‡ wynajmowania, stworzenia strony o sobie i korzystania z wszystkich dodatkowych funkcji systemu.

Oferta – opis oferty powinien zawieraę‡ szczegółowe informacje na przedmiotu wynajmu. Opis oferty jest opisem konkretnego przedmiotu, który może zostaę‡ wypożyczony przez Wynajmuję…cego. Oferta musi byę‡ wystawiona zgodnie z postanowieniami regulaminu. Wszystkie oferty, które bę™dę… niezgodne z regulaminem mogę… zostaę‡ usunię™te przez administratora locavi.pl.

Użytkownik – osoba fizyczna, która ma własne aktywne konto w serwisie locavi.pl. Użytkownik może byę‡ Oferuję…cym albo Wynajmuję…cym. Użytkownikiem może zostaę‡ osoba, która skończyła 18 lat.

Proces wynajmu – wszystkie czynności, które wykonuję… Oferuję…cy i Wynajmuję…cy po złożeniu oferty wynajmu.

§ 2. OPŁATY

2.1. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.

2.2. Wystawianie ofert przez Oferuję…cych oraz wynajmowanie przez Wynajmuję…cych jest bezpłatne.

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA

3.1. Każda firma lub pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada własne konto e-mail, może zostaę‡ Użytkownikiem serwisu.

3.2. Ofertami w serwisie locavi.pl mogę… byę‡ tylko takie oferty, których wynajmowanie nie jest zabronione przez polskie prawo lub założenia tego regulaminu.

3.3. Oferty wynajmu sę… jawne i widoczne w locavi.pl dla wszystkich odwiedzaję…cych. Każdy Użytkownik, może zobaczyę‡ treśę‡ oferty.

3.4. Wszelkie działania, które mogę… utrudniaę‡ lub przeszkadzaę‡ w sprawnym działaniu serwisu sę… zabronione. Jeżeli zostanie naruszony regulamin, pracownicy serwisu locavi.pl maję… prawo do natychmiastowego zablokowania konta Użytkownika. Użytkownik, który umyślnie działał na szkodę™ serwisu, może zostaę‡ oskarżony o przestę™pstwo w odpowiednim rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

§ 4. REJESTRACJA

4.1. Aby zarejestrowaę‡ się™ w locavi.pl, bę™dę…c osobę… fizycznę…, niezbę™dne jest dokładne wypełnienie wszystkich obowię…zkowych pól w formularzu rejestracji. Dane, które nie sę… wymagane w procesie rejestracji, można dowolnie modyfikowaę‡ w zakładce Ustawienia/ Moje konto.

4.2. Rejestracja osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, która nie posiada osobowości prawnej, przebiega w taki sam sposób. Dane, które nie sę… wymagane w procesie rejestracji, można dowolnie modyfikowaę‡ w zakładce Ustawienia/ Moje konto.

4.3. Wprowadzone przez Użytkownika dane powinny byę‡ aktualne.

4.4. Nazwa Użytkownika nie może byę‡ obelżywa oraz nie może nikogo obrażaę‡.

4.5. Rejestruję…c się™ w locavi.pl Użytkownik wyraża zgodę™ na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez serwis locavi.pl na warunkach ściśle określonych w Polityce Prywatności. Postanowienia Polityki Prywatności znajduję… się™ pod adresem http://locavi.pl/informacje/polityka-prywatnosci oraz w regulaminie.

4.6. Dane osobowe Użytkownika, które znajduję… się™ w serwisie locavi.pl podlegaję… ochronie zgodnie z Ustawę… o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity -Dz.U. z 2002r. nr 101, poz.926 – z późniejszymi zmianami).

4.7. Jeżeli Użytkownik zaakceptuje niniejszy regulamin, to wyraża zgodę™ także na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę™ INTERSERVE oraz podmioty współpracuję…ce, zgodnie z Ustawę… o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Dane osobowe jak: imię™, nazwisko, adres stały lub tymczasowy, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, uzyskane w serwisie locavi.pl mogę… zostaę‡ użyczone, przekazane, wypożyczone lub sprzedane innym podmiotom współpracuję…cym oraz firmom w celach marketingowych.

4.8. Po zarezerwowaniu przedmiotu niezbę™dne dane Użytkowników korzystaję…cych z serwisu locavi.pl, takie jak adres e-mail, imię™ i nazwisko, nazwę™ firmy sę… przekazywane Oferuję…cemu i Wynajmuję…cemu.

4.9. Każdy Użytkownik ma możliwośę‡ pełnego dostę™pu do swoich danych osobowych na stronie internetowej locavi.pl.

4.9.1. Użytkownik może modyfikowaę‡ swoje dane osobowe.

4.9.2. Użytkownik może zażę…daę‡ usunię™cia swoich danych osobowych z bazy danych serwisu locavi.pl.

4.9.3. locavi.pl może odmówię‡ usunię™cia danych osobowych Użytkownika w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa.

4.10. Konto Użytkowników należy do jednej osoby lub firmy i nie może byę‡ przepisane na innę… osobę™ lub firmę™.

4.11. W serwisie locavi.pl nie można używaę‡ kont innych Użytkowników oraz udostę™pniaę‡ swojego konta osobom trzecim.

4.12. Serwis locavi.pl zastrzega sobie prawo do odmówienia założenie konta w serwisie bez podania przyczyn.

§ 5. LIKWIDACJA KONTA

5.1. Jeżeli Użytkownik chce zlikwidowaę‡ swoje konto w serwis powinien wypełnię‡ właściwy formularz kontaktowy. Link do formularza znajduje się™ w panelu Użytkownika w zakładce Ustawienia/ Moje konto.

5.2. Wniosek o zamknię™cie konta zostanie rozpatrzony w cię…gu 10 dni roboczych od daty wypełnienia formularza.

5.3. Dane Użytkownika mogę… zostaę‡ zachowane, jeśli Użytkownik wykorzystuje serwis w sposób niezgodny z przepisami prawa, regulaminem albo nie zostały przez niego zakończone transakcje. Podstawę… do przechowania tych danych osobowych jest art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogę… elektronicznę….

§ 6. PRYWATNOŚę†

6. 1. Politykę™ prywatności serwisu locavi.pl można znaleźę‡ pod adresem http://locavi.pl/informacje/polityka-prywatnosci i jest ona integralnę… czꙶcię… niniejszego regulaminu.

6. 2. Użytkownik zgadzaję…c się™ z warunkami tego regulaminu, wyraża też zgodę™ na sposób, w jaki locavi.pl traktuje jego dane przekazane w ramach Polityki prywatności.

6. 3. Przekazanie lub ujawnienie danych osobowych osobom trzecim, poza sytuacjami opisanymi w tym regulaminie, może nastę…pię‡ jedynie w sposób i na warunkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 7. POUFNOŚę†

7.1. Zgadzaję…c się™ z regulaminem serwisu locavi.pl Użytkownik automatycznie zobowię…zuje się™ do nie ujawniania żadnych danych dotyczę…cych innych Użytkowników. Mowa tutaj o danych, w których posiadanie Użytkownik wszedł w wyniku korzystania z usług serwisu locavi.pl lub które otrzymał od innego Użytkownika.

7.2. Użytkownik nie może bez zgody serwisu locavi.pl ujawniaę‡ i w jakikolwiek sposób wykorzystywaę‡ informacji dostę™pnych wyłę…cznie użytkownikom locavi.pl.

7.3. Dane dotyczę…ce popularności i zastosowania poszczególnych usług oferowanych przez locavi.pl mogę… byę‡ zbierane i wykorzystywane przez podmioty współpracuję…ce z serwisem locavi.pl jak i przez sam serwis. Mogę… byę‡ również udostę™pniane anonimowo i grupowo lub imiennie i indywidualnie na podstawie pisemnych umów o użyczenie, wynajem, sprzedaż danych osobowych.

§ 8. WYSTAWNIE OFERTY, ZŁOŻENIE OFERTY

8.1. Użytkownicy mogę… odwiedzaę‡ wystawione oferty z chwilę… ich utworzenia.

8.2. Ceny oferowane w ofertach sę… cenami brutto.

8.4. W interesie Użytkownika leży dołożenie starań, aby jego oferty nie były składane lekkomyślnie, przez pomyłkę™ lub też bez zrozumienia konsekwencji wynikaję…cych z regulaminu i przepisów polskiego prawa.

8.5. Zabronione jest składanie ofert wynajmu w wystawionej przez siebie ofercie za pomocę… innych kont.

8.10. Po wynaję™ciu rzeczy, która była przedmiotem oferty, strony powinny wystawię‡ sobie wzajemnie ocenę™.

§ 9. ZAWARCIE UMOWY

Treśę‡ umowy stanowi opis oferty.

§ 10. ODPOWIEDZIALNOÄšÂšę† locavi.pl

10.1. Serwis locavi.pl nie bierze odpowiedzialności za zachowanie Oferuję…cych i Wynajmuję…cych.

10.2. Serwis locavi.pl nie bierze odpowiedzialności za jakośę‡ i legalnośę‡ oferowanych do wynajmuj przedmiotów.

10.3. Serwis locavi.pl nie bierze odpowiedzialności za prawdziwośę‡, rzetelnośę‡ i zgodnośę‡ z opisem aukcji oferty. Serwis locavi.pl robi wszystko, co w jego mocy, aby weryfikowaę‡ dane o ofertach i podejmuje wszelkie niezbę™dne kroki w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.

10.4. Przedstawiciele i pracownicy serwisu locavi.pl, nie ponoszę… żadnej odpowiedzialności za jakę…kolwiek transakcję™ zawartę… za pomocę… locavi.pl, wliczaję…c w to m.in. roszczenia zwię…zane z ofertami, roszczenia dotyczę…ce niezgodności ofert z wcześniejszym opisem oraz wysokości ofert cenowych.

§ 11. OCENY I KOMENTARZE

11.1. Oferuję…cy i Wynajmuję…cy mogę… korzystaę‡ z funkcji o nazwie Komentarze, która służy do wystawiania oceny drugiej stronie. Ocena powinna zostaę‡ wystawiona po sfinalizowaniu wynajmu. Oceny muszę… byę‡ uczciwe i obiektywne. Komentarze nie mogę… swoja treścię… naruszaę‡ prawa lub czyichś dóbr osobistych.

11.2. Wystawione oceny sę… dostę™pne zarówno w postaci szczegółowej, jak i ogólnej.
Komentarze maja za zadnie ułatwię‡ wybór najlepszego Oferuję…cego.

11.3. Działania, które sztuczne zawyżaję… lub zaniżaję… wystawione przez Użytkowników oceny sę… zabronione.

§ 12. ZAWIESZENIE KONTAYTKOWNKA

12.1. W razie złamania niniejszego regulaminu oraz reklamowania konkurencyjnych serwisów, spamming lub używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe i obraźliwe, serwis locavi.pl zastrzega sobie prawo do blokowania konta Użytkownika.

12.2. Jeżeli Użytkownikowi zostało zawieszone konto, to nie może ponownie zarejestrowaę‡ się™ bez uprzedniej zgody locavi.pl.

12.3. Jeżeli działania Użytkownika, bę™dę… uznane za szkodliwe dla locavi.pl, administratorzy serwisu maję… prawo do zawieszenia konta.

II. OFERTY

§ 13. ROLA locavi.pl

13.1. Serwis locavi.pl nie jest stronę… mię™dzy Oferuję…cym a Wynajmuję…cym. Serwis udostę™pnia jedynie niezbę™dne środki techniczne (oprogramowanie i serwery).

13.2. Sposób oraz forma umowy zawieranej mię™dzy Oferuję…cym a Wynajmuję…cym, ich rozliczenia, rozliczenia z urzę™dami skarbowymi, nie podlegaję… odpowiedzialności serwisu locavi.pl.

13.3. Serwis locavi.pl zastrzega sobie prawo do usunię™cia ofert, która narusza postanowienia niniejszego regulaminu lub łamie obowię…zuję…ce przepisy prawa polskiego. Usunię™te oferty nie mogę… zostaę‡ ponownie przywrócone.

13.4. Serwis locavi.pl nie ponosi żadnych kosztów z powodu usunię™cia oferty, która negatywnie wpływa na wizerunek serwisu. Jednocześnie serwis zastrzega sobie prawo do decydowania, która oferta łamie regulamin.

13.5. Serwis locavi.pl zastrzega sobie prawo do przenoszenia i zmieniania kategorii poszczególnych zleceń.

13.6. Serwis locavi.pl zastrzega sobie prawo do tworzenia lub usuwania poszczególnych funkcji w serwisie.

13.7. Jeżeli oferta jest niezgodna z prawem polskim, to serwis locavi.pl nie bierze za nię… odpowiedzialności.

13.8. Serwis locavi.pl nie ponosi odpowiedzialności w przypadku m.in. awarii sieci telekomunikacyjnych, huraganów, powodzi, szkód spowodowanych przez osoby trzecie innych niezależnych od serwisu czynników zewnę™trznych. Serwis locavi.pl nie ponosi też odpowiedzialności za brak możliwości świadczenia usług, które nie leżę… w interesie serwisu.

13.9. Serwis locavi.pl nie ponosi odpowiedzialności za dane użytkowników, które sę… niepoprawne bę…dź nieprawdziwe.

13.10. Serwis nie ingeruje w oferty, poza okolicznościami opisanymi w punktach 13.3 ,13.4, 13.5.

§ 14. OBOWIę„ZKI OFERUJę„CEGO

14.1. Użytkownik nie może wynajmowaę‡ własnych przedmiotów. Zakaz dotyczy zarówno własnego konta jak i kont innych Użytkowników.

14.2. Oferuję…cy ponosi odpowiedzialnośę‡ za wszelkie błę™dy lub nieścisłości w opisie oferty. Opis oferty musi byę‡ prawdziwy i nie może wprowadzaę‡ w błę…d innych Użytkowników.

14.3. Opis może dotyczyę‡ tylko jednej konkretnej oferty. Jednocześnie opis oferty nie może byę‡ reklamę… lub promocję… firmy.

14.4. Jeżeli oferta zdezaktualizowała się™, Oferuję…cy jest zobowię…zany do usunię™cia oferty.

14.5. Oferuję…cy jest zobowię…zany do sprawdzenia legalności i poprawności wystawianej przez siebie oferty.

14.6. Serwis locavi.pl nie odpowiada za oferty, które sę… niezgodne z polskim prawem.

§ 15. OBOWIę„ZKI WYNAJMUJę„CEGO

15.1. Użytkownik nie może wynajmowaę‡ własnych przedmiotów. Zakaz dotyczy zarówno własnego konta jak i kont innych Użytkowników.

§ 16. LEGALNOÄšÂšę† OFERT I ZGODNOÄšÂšę† Z PRAWEM

16.1. Oferuję…cy, który wystawia ofertę™, potwierdza, że jest zainteresowany wynajmem przedmiotu Wynajmuję…cemu.

16.2. Wynajmuję…cy, który składa ofertę™ wynajmu, potwierdza, że jest zainteresowany wynaję™ciem danego przedmiotu.

16.3. W przypadku podejrzenia, że wystawiona oferta jest w jakimkolwiek stopniu sprzeczna z polskim prawem lub zachodzi podejrzenie, że Użytkownik dopuszcza się™ przestę™pstwa ściganego z urzę™du, serwis locavi.pl zastrzega sobie prawo do powiadomienia właściwych organów ścigania.

16.4. Użytkownicy mogę… zgłaszaę‡ nadużycia klikaję…c w link „Zgłoś naruszenie regulaminu” przy podejrzanej ofercie, która może naruszaę‡ niniejszy regulamin i/lub łamie prawo polskie. W przypadku naruszenia regulaminu, łamania obowię…zuję…cych przepisów, a także działania Użytkowników, które naruszaję… dobre obyczaje albo inne zasady obowię…zuję…ce na locavi.pl, należy zgłaszaę‡ korzystaję…c z formularza kontaktowego, który znajduje się™ na stronie http://www.locavi.pl/kontakt

§ 17. OFERTY ZAKAZANE

17.1. W serwisie locavi.pl zabronione jest wystawianie ofert, które naruszaję… prawo polskie, uprawnienia osób trzecich i/lub obowię…zuję…ce postanowienia uję™te w niniejszym regulaminie. W serwisie locavi.pl nie można również oferowaę‡ przedmiotów, których wynajmowanie wymaga w Polsce szczególnych pozwoleń albo których wynajmowanie jest obję™te szczególnę… kontrolę….

17.2. Serwis locavi.pl zabrania wykorzystywani systemu do tworzenia lub promowania tzw. piramid finansowych oraz łańcuszków. W przypadku złamania tego zakazu, serwis zastrzega sobie prawo do usunię™cia oferty.

17.3. W razie naruszenia zakazu lub złamania regulaminu serwis locavi.pl ma prawo powiadomię‡ odpowiednie organy.

§ 18. OPIS OFERT I SKŁADNIE OFERT WYNAJMU

18.1. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie błę™dy lub nieścisłości i niejasności, które wystę™puję… w opisie oferty. Informacje dla Wynajmuję…cych powinny byę‡ kompletne i rzetelne.

18.2. Opis oferty nie może służyę‡ komunikowania mię™dzy poszczególnymi Użytkownikami serwisu lub organizowania konkursów. Opis oferty może dotyczyę‡ wyłę…cznie przedmiotu danej oferty.

18.3. Wynajmuję…cy jest odpowiedzialny za to, aby złożone przez niego oferty wynajmu nie naruszały w żaden sposób obowię…zuję…cego prawa. Oferuję…cy jest odpowiedzialny za to wystawiane przez siebie oferty, ich opisy, a także inne informacje zwię…zane z ofertę… nie naruszały w żaden sposób obowię…zuję…cego prawa polskiego.

18.4. W przypadku źle dobranej kategorii, serwis locavi.pl zastrzega sobie prawo przeniesienia oferty do właściwej kategorii.

18.5. W opisie i tytule oferty zabronione jest takie stosowanie słów kluczowych, które wskazuje na próbę™ manipulowania wynikami wyszukiwania.

18.8. W opisie oferty obowię…zuje zakaz używania treści powszechnie uznanych za obelżywe lub obraźliwe.

18.9. Serwis locavi.pl zastrzega sobie prawo do usuwania ofert, które sę… niezgodne z postanowieniami tego regulaminu.

§ 19. STRONA O MNIE

19.1. Strona „O mnie”, do której ma dostę™p każdy Użytkownik, służy do zamieszczenia istotnych informacji opisuję…cych Użytkownika.

19.2. Treśę‡ strony „O mnie” nie może byę‡ sprzeczna z zasadami działania locavi.pl i niniejszym regulaminem.

19.3. Serwis locavi.pl zastrzega sobie prawo do usunię™cia Użytkownikowi strony „O mnie”, jeśli jej treśę‡ jest sprzeczna z regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek serwisu.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ locavi.pl

Zabronione jest wykorzystywanie praw własności intelektualnej bę…dź korzystanie z usług firmy INTERSERVE w innych celach niż te ściśle zwię…zane z wystawieniem i prowadzeniem aukcji w sposób, który jest określony niniejszym regulaminem. Zgadzaję…c się™ z regulaminem użytkownik uznaje, że całośę‡ praw autorskich: wszystkie znaki towarowe, konta Użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej zwię…zane z usługami serwisu locavi.pl należę… do firmy INTERSERVE.

§ 21. ZMIANY REGULAMINU

21.1. Niniejszy regulamin może zostaę‡ zmieniony.

21.2. W razie jakichkolwiek zmian w regulaminie, data ostatniej aktualizacji bę™dzie widoczna na ekranie logowania. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków przez Użytkownika, jest on zobowię…zany do wyrejestrowania się™ z locavi.pl.

§ 22. ROZWIę„ZANIE UMOWY I WYREJSTROWANIE SIę˜

22.1. W przypadku: łamania przez Użytkownika postanowień regulaminu, działania na szkodę™ serwisu locavi.pl lub jego Użytkowników, innych działań, które sę… sprzeczne z aktualnę… politykę… serwisu locavi.pl, umowa może zostaę‡ rozwię…zana na podstawie decyzji serwisu locavi.pl.

§ 23. WAŻNOŚę†

Jeżeli któreś z postanowień niniejszego regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia wciꅿ pozostanę… ważne.